Навоийдан 9 SMS

Аслида, бу мумтоз мисраларни, анъанага кўра, Алишер Навоийнинг шоҳбайтлари, ҳикматлари тарзида ҳам тақдим этиш мумкин эди. Ёшларнинг қизиқишлари ва ахборот асри талабларини инобатга олиб, “Навоийдан 9 SMS” дея сарлавҳа қўйишга журъат топдик. Зотан, қўша қулфлар ортида сақланган туман танга эмас, эзгу мақсад йўлида ишлатилган тўққиз тилло – ҳақиқий хазинадир.Навоий
Бугун ёшлар чин маънода яшаётган – севаётган ва севилаётган, кулаётган ва кулдираётган, куяётган ва куйдираётган виртуал оламдаги асосий ахборот қайси тилларда? Биз ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларимизга кимларнинг, қайси тиллардаги, қандай гап(ғоя)ларини жойлаштириб, тенгдошларимиз орасида оммалаштирмоқдамиз? Ҳаётимизнинг муҳим дамларида, гўзал лаҳзаларида бир-биримизга йўллайдиган SMS ларимизда-чи?.. Сабаби оддий: бошқа тилларда тайёр, фойдаланишга қулай материаллар мавжуд, тўғрироғи, оммабоп медиа маҳсулотлар (табрикномалар, инфографикалар, видеороликлар…) яратилган, яратилмоқда. Истеъмолчилик кайфиятидаги ёшлар эса асосан “копи-паст” (нусхала-жойлаштир) усулини хуш кўришади. Шу боис бугун биз онлайн оламга кенгроқ кириб бормасдан, ука-сингилларимиз ва фарзандларимиз қалбига улуғ аждодлари(миз)ни олиб киролмаймиз. Халқ оғзаки ижоди ва буюк боболар меросини нафақат электрон шаклга ўтказиш, балки интернет юзерлари учун “тайёр ош”га айлантириш ўзбек зиёлилари олдидаги кечиктириб бўлмас вазифа бўлиб турибди. Навоий бобомиздан тўққиз SMS шу йўлдаги бир уринишдир.
Бугунги кун ёшларига кундалик муомала жараёнида асқатадиган байтларни мумтоз шоирлар ижодидан истаганча топиш мумкин. Фақат, уларни виртуал дунё талаблари асосида танлаш лозим. Яъни, биринчидан, улар кўпчиликка тушунарли бўлсин. Иккинчидан, танланган мисралар маъносида ёшлар орасидаги ижтимоий муносабатлар, руҳий ҳолатлар акс этсинки, йигит-қизлар ўз кўнгил кечинмаларини, бир-бировига дилсўзларини, ҳатто аччиқ-тизиқ гапларини назм тилида етказсин. Ёшларимиз бир-бирларига Навоийдан, Бобурдан байтларни SMS тарзида жўнатса, веб-саҳифаларига эса Билга Хоқону Амир Темур ҳикматларидан жойлаштирса, қандай соз!
@ @ @
Йўл ёмону яхшисидин ема ғам,
Бисмиллоҳ, дегилу қўйғил қадам.
@ @ @
Менга не ёру не ошиқ ҳавасдур,
Агар мен одам эрсам, ушбу басдур.
@ @ @
Мени мен истаган ўз суҳбатиға аржуманд этмас,
Мени истар кишининг суҳбатин кўнглум писанд этмас.
@ @ @
Бўлмаса ишқ, икки жаҳон бўлмасун,
Икки жаҳон демаки, жон бўлмасун.
@ @ @
Сен агар зоҳир эттинг итликни,
Мен сенга кўргузай йигитликни.
@ @ @
Табиатга ҳар неки одат бўлур,
Чу эскирди одат табиат бўлур.
@ @ @
Ушоқ қанд оқ тузга монанд эрур,
Ва лекин бири туз, бири қанд эрур.
@ @ @
Тузлук эрмас шифосию вояси ҳам,
Ким эгри кишининг эгридур сояси ҳам.
@ @ @
Агар қилмади эл ҳимоят санга,
Ўзингдин керакдир шикоят санга.
Фаррух ЖАББОРОВ тайёрлади
«Ёшлик» журналидан

Navoiydan 9 SMS

Aslida, bu mumtoz misralarni, an’anaga ko‘ra, Alisher Navoiyning shohbaytlari, hikmatlari tarzida ham taqdim etish mumkin edi. Yoshlarning qiziqishlari va axborot asri talablarini inobatga olib, “Navoiydan 9 SMS” deya sarlavha qo‘yishga jur’at topdik. Zotan, qo‘sha qulflar ortida saqlangan tuman tanga emas, ezgu maqsad yo‘lida ishlatilgan to‘qqiz tillo – haqiqiy xazinadir.
Bugun yoshlar chin ma’noda yashayotgan – sevayotgan va sevilayotgan, kulayotgan va kuldirayotgan, kuyayotgan va kuydirayotgan virtual olamdagi asosiy axborot qaysi tillarda? Biz ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga kimlarning, qaysi tillardagi, qanday gap(g‘oya)larini joylashtirib, tengdoshlarimiz orasida ommalashtirmoqdamiz? Hayotimizning muhim damlarida, go‘zal lahzalarida bir-birimizga yo‘llaydigan SMS larimizda-chi?.. Sababi oddiy: boshqa tillarda tayyor, foydalanishga qulay materiallar mavjud, to‘g‘rirog‘i, ommabop media mahsulotlar (tabriknomalar, infografikalar, videoroliklar…) yaratilgan, yaratilmoqda. Iste’molchilik kayfiyatidagi yoshlar esa asosan “kopi-past” (nusxala-joylashtir) usulini xush ko‘rishadi. Shu bois bugun biz onlayn olamga kengroq kirib bormasdan, uka-singillarimiz va farzandlarimiz qalbiga ulug‘ ajdodlari(miz)ni olib kirolmaymiz. Xalq og‘zaki ijodi va buyuk bobolar merosini nafaqat elektron shaklga o‘tkazish, balki internet yuzerlari uchun “tayyor osh”ga aylantirish o‘zbek ziyolilari oldidagi kechiktirib bo‘lmas vazifa bo‘lib turibdi. Navoiy bobomizdan to‘qqiz SMS shu yo‘ldagi bir urinishdir.
Bugungi kun yoshlariga kundalik muomala jarayonida asqatadigan baytlarni mumtoz shoirlar ijodidan istagancha topish mumkin. Faqat, ularni virtual dunyo talablari asosida tanlash lozim. Ya’ni, birinchidan, ular ko‘pchilikka tushunarli bo‘lsin. Ikkinchidan, tanlangan misralar ma’nosida yoshlar orasidagi ijtimoiy munosabatlar, ruhiy holatlar aks etsinki, yigit-qizlar o‘z ko‘ngil kechinmalarini, bir-biroviga dilso‘zlarini, hatto achchiq-tiziq gaplarini nazm tilida yetkazsin. Yoshlarimiz bir-birlariga Navoiydan, Boburdan baytlarni SMS tarzida jo‘natsa, veb-sahifalariga esa Bilga Xoqon-u Amir Temur hikmatlaridan joylashtirsa, qanday soz!
@ @ @
Yo‘l yamonu yaxshisidan yema g‘am,
Bismilloh, degilu qo‘yg‘il qadam.
@ @ @
Menga ne yor-u ne oshiq havasdur,
Agar men odam ersam, ushbu basdur.
@ @ @
Meni men istagan o‘z suhbatig‘a arjumand etmas,
Meni istar kishining suhbatin ko‘nglum pisand etmas.
@ @ @
Bo‘lmasa ishq, ikki jahon bo‘lmasun,
Ikki jahon demaki, jon bo‘lmasun.
@ @ @
Sen agar zohir etting itlikni,
Men senga ko‘rguzay yigitlikni.
@ @ @
Tabiatga har neki odat bo‘lur,
Chu eskirdi odat tabiat bo‘lur.
@ @ @
Ushoq qand oq tuzga monand erur,
Va lekin biri tuz, biri qand erur.
@ @ @
Tuzlik ermas shifosiyu voyasi ham,
Kim egri kishining egridir soyasi ham.
@ @ @
Agar qilmadi el himoyat senga,
O‘zingdin kerakdir shikoyat senga.
Farrux JABBOROV tayyorladi
“Yoshlik” jurnalidan
Ijtimoiy tarmoqlarda:
https://www.facebook.com/behzod.fazliddin
https://www.facebook.com/behzodfazliddin.uz/
https://twitter.com/BehzodFazliddin
Телеграмдаги каналимиз: @Behzod_Fazliddin
YouTubeдаги cаҳифа-каналимиз: Behzod Fazliddin

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *